Template

Template

Smernice za pripremu apstrakta:

Sažetak mora biti napisan na srpskom i engleskom jeziku; font Times New Roman 11 pts, osim naslova (12 pts).

Ime autora koji će usmeno izlagati rad na Simpozijumu mora biti podvučeno; veličina stranice A4; broj stranice treba izostaviti.

Šablon za pripremu sažetka je dostupan ovde.